Zgodovina

Planinsko društvo Rašica je bilo ustanovljeno leta 1958 in od takrat deluje brez prekinitve. V najbolj aktivnih letih je imelo tudi preko 1000 članov, sedaj pa jih šteje cca. 450.

Kronika Planinskega društva Rašica 1958 – 1998

Besedilo je bilo zbrano za izdajo zbornika Planinskega društva Rašica ob 40 letnici njegovega delovanja.

LETO 1958
14. december Ustanovni občni zbor Planinskega društva Šentvid ob 10. uri v Zadružnem domu – Kino Gunclje. To je ustanovni občni zbor PD občine Šentvid (predsednik občine Franc Pipan).

Priprave za ustanovitev potekajo že celo leto. Pripravljalni odbor je imel že cca 20 sestankov in organiziral že nekaj izletov.

Predsednica pripravljalnega odbora Vera Zabukovšek, ki je otvorila občni zbor je pozdravila goste in nakazala namen občnega zbora.Ta organizacija bo zajela veliko podjetij (Telekomunikacije, Tiki, Dekor, Skip, Rašica, Kot) in občane:

Šentvida, Zgornje Šiške, okoliške vasi Rašice in Vodic.

Člani ustanovniki: Albin Vengust, Bogo Ferfila, Vera Zabukovšek, Černetič Stanko, Boštic Jože, Lovro Simnovčič…

Namen: prijatelji planin in prirode se združujemo zaradi možnosti vsestranskega, zdravega udejstvovanja v planinskih dejavnostih.

Ustanovni Občni zbor je soglasno sprejel sklep, da se društvo imenuje po prvi požgani vasi v Sloveniji – Rašici, ki je bila v takratni občini Šentvid. Društvo je dobilo ob ustanovitvi v upravljanje razgledni stolp, visok 25 m, na Vrhu narodnega heroja Staneta Kosca nad vasjo Rašica.

Naloge PD: skrbeti je treba za razgledni stolp na Rašici in urediti zavetišče. Urediti peš poti. Na ustanovnem zboru je bilo prisotnih 106 oseb. Izvolili so 11 članov upravnega odbora, in tudi Viktorja Mazija (12).

Na zboru so predlagali osnutek planinskega znaka: osnova je znak PD Matica oz. PZS s tem, da je dodana  maketa rašiškega stolpa in z napisom PLANINSKO DRUŠTVO RAŠICA.

Na zboru so sprejeli pravila PLANINSKEGA DRUŠTVA.

Kot člana za občni zbor PZS sta bila izvoljena Stanko Černetič in Podgoršek

Na prvi seji novega upravnega odbora je bil izvoljen za predsednika planinskega društva Rašica Stanko Černetič, za podpredsednika Viktor Mazi. Odbor je štel 12 članov.

Naloge: pripraviti načrte in predloge za postavitev postojanke na Rašici in pridobitev sredstev za gradnjo; zainteresirati mladino, da se v  čimvečjem številu pridruži; označiti je treba poti na Šmarno goro, nato označiti poti na Rašico, Dobeno, Trzin, Črnuče in na Toško čelo. Za propagando postaviti zastopnike v podjetja, organizirati novoletni izlet in pripraviti oglasno desko v Šentvidu. Glede vpisa v članstvo zadolžiti poverjenike v podjetjih. Izvoliti v društvu kronista.

Naročiti žig: Planinsko društvo RAŠICA Ljubljana – Šentvid z maketo rašiškega stolpa (premer 18 mm). Osnutek planinskega znaka je predlagal Stanko Černetič.

LETO 1959
Predsednik društva Stanko Černetič in Upravni odbor vodita novo nastalo Planinsko društvo RAŠICA. Društvo ima cca 460 članov, ki prireja planinske izlete in v zimskem času predavanja z diapozitivi. Sedež društva je v Šentvidu.

LETO 1960
Na prvi seji društva, po prvem rednem občnem zboru, se je sestal novo izvoljeni upravni odbor, ki je štel 13 članov, za predsednika društva so izvolili Jožeta Boštica.

Imamo dve sekciji in obe sta dokaj delovni. Izvedli smo pet predavanj. Imeli smo sedem rednih sej upravnega odbora. Šibka točka je mladinski odsek, ker smo se premalo potrudili, ker ni bilo časa, toda delo v tej smeri je bilo nakazano, prirejena sta bila dva predavnja za mladino iz OŠ v Šentvidu. Število članov je naraslo na 507 članov (lani 367). Skrb smo posvečali tudi markiranju potov v naši bližnji okolici. Franc Štalc je lepo markiral pot k stolpu na Rašici. Organizirano je bilo pet društvenih izletov. Organiziranih je bilo tudi 8 predavanj za odrasle in dvakrat za šolsko mladino je bilo povedano na zboru.

Vse naše seje je spremljala misel na gradnjo doma na Rašici. Zemljišče je že določeno, lokacija je odobrena in pripravljamo vlogo za gradbeno dovoljenje. Sredstev za to nimamo, toda s pomočjo nam bo uspelo.

Ustanovljen je Mladinski odsek, ki zbira članstvo iz vrst mladine in šoloobveznih otrok.

Alpinizem: (iz seje PD, 22.6.1960) Za mladince bo vsak torek od 4 – 6 ure plezalna šola na Turncu pod Grmado.

LETO 1961
Občni zbor 4.2.1961 v prostorih podjetja Telekomunikacije – Pržan.Na zboru so podali poročila: predsednik Jože Boštic, blagajnik Ivanka Bevc in članica nadzornega odbora Mojca Sajovic. Zbora se je udelžilo 154 članov (457 včlanjenih). Izvoljen je bil novi upravni odbor, za predsednika je bil izvoljen tov. Jože Boštic ter nadzorni odbor.

LETO 1962
»Prva skrb odbora je bila tesna povezava med člani, toda prav to nam dostikrat ni uspelo. Z malo dobre volje, povezava med ljubitelji planin in člani odbora bi…Mnogo smo razpravljali o povezavi s šolsko mladino, gradnji na Rašici, izletih  ter na splošno o alpinizmu.Čaka nas še zelo veliko intenzivnega dela. Naša Slovenska zemlja je pravi dom planin, mi pa smo jo dolžni čuvati in zanjo vzgajati nov rod, rod mladih ljubiteljev gora, ki bo znal doumeti, občudovati kristalno čista jezera v katerih se kopajo naše gore, ki bo znal spoštovati tovarištvo in ponižnost ter uživati čisti zrak planin, ki obdane z raznobarvnim cvetjem, šumenjem slapov in viharji utrjujejo človekov značaj in ljubezen do naše zemlje«, je zapisal predsednik Jože Boštic v svojem poročilu občnemu zboru.

LETO 1963
Občni zbor Planinskega društva Rašica je bil 30.3.1963 v Domu »Partizana« v Zg. Šiški.Predsednik Jože Boštic je podal poročilo o delu in doseženih uspehih društva nato so so člani občnega zbora izvolili novo vodstvo planinskega društva Rašica. Za predsednika je bil ponovno izvoljen Jože Boštic, ki je v grobem nakazal smernice bodočega dela. Upravni odbor je imel sedem rednih sej. Poizkušali smo orgaizirati močnejši mladinski odsek in priredili 5 mladinskih izletov, za člane pa je bilo prirejeno več izletov. Priredili smo tudi dve predavanji. Agilnejši je bil alpinistični odsek, ki se šele prebuja kjub temu je naredil nekaj alpinističnih vzponov. Društvo ima že tri gorske vodnike, ki so izkušeni in pripravljeni delovati.

LETO 1964
Občni zbor PD Rašica je bil 11.4.na katerem so člani upravnega odbora poročali o delu v preteklem letu. Izvolili so člane novega upravnega odbora in predsednika društva Jožeta Boštica. Odbor je imel sedem rednih sej, poleg teh pa še več posvetovanj. Izvedli smo osem izletov, poleg tega je bilo nekaj mladinskih izletov in enotedensko smučanje na Govejku. Veliko časa in napora smo vložili v načrte in pripravo gradnje doma na Rašici.

LETO 1965
Letni občni zbor je bil 26.3. v prostorih kino dvorane v Šentvidu. Prisotnih je bilo 84 članov. V poročilu predsednika Jožeta Bostiča je navedeno, da je gradnja doma cilj našega društva, vendar z ozirom na finančne stroške je dom v prvotni zamisli nemogoče zgraditi. Društvo je začelo z gradnjo planinske postojanke nad vasjo Rašica na vrhu narodnega heroja Staneta Kosca na parceli 745/2 k.o. Rašica. Nekoliko dalje je razgledni stolp (cca 70 m vstran) na parceli št. 863/2 k.o. Rašica. Otvoritev je bila 22.julija.

16.maja 1965 so planinska društva, združena v meddruštveni odbor Ljubljane in okolice, proslavila dvajsetletnico osvoboditve na Rašici. Po slavnostnem programu so planinci odšli na planinski pohod po kurirski poti na Šmarno goro ali proti Mengeški planinski koči.

LETO 1967
Predsednik PD Rašica Jože Boštic na prvi redni seji upravnega odbora (29.3.1967) odločno zahteva, da se organizacija dela dodeli odsekom ki so zadolženi za določene naloge! Osnuje se nov mladinski odsek, kateri ima nalogo, da takoj organizira mladino na območju našega terena. Gradbeni odbor mora v najkrajšem času organizirati delo in dograditev postojanke na Rašici. Zaradi požrtvovalnosti pri graditvi in organizaciji na terenu se sprejme v upravni odbor član društva Oto Grassi. Predsednik društva Jože Boštic

pomaga mladincem, da delo v mladinskem odseku ponovno zaživi.

LETO 1968
Predsednik Jože Boštic.

V soboto 17.2. je bil redni občni zbor PD Rašica v dvorani tovarne TDT.

LETO  1969
Predsednik Oto Grassi.

Na občnem zboru, ki je bil 29. marca je bilo izvoljenih 11 članov, ki so nato na prvi seji upravnega odbora izvolili novega predsednika društva Ota Grassija. Po sestavi odbora in odsekov je novi odbor pregledal delo prejšnjega odbora, ki pa z delom gospodarskega odseka ni bil zadovoljen. Pohvale so bile izrečene le mladinskemu odseku.

Društvo ima 724 članov. Pri gradnji planinske postojanke so člani opravili 5000 prostovoljnih delovnih ur. Zelo je aktiven mladinski odsek. Uvedena je dežurna služba vsako nedeljo v planinski postojanki.

Društvena pisarna je v Šentvidu številka 108 in je odprta vsak delavnik od 8. do 15. ure.

LETO 1970
Predsednik Oto Grassi

Občni zbor je bil 21.3.v prostorih šolskega centra Dekorativnih tkanin. V društvu je bilo 900 članov. Z dobro organizacijo in prizadevnostjo vodstva upravnega odbora, so se odločili in začeli, s prostovoljnim delom, novogradnjo, sodobnejšega planinskega doma na temeljih lesene koče.

Meddruštveni odbor ljubljanskih planinskih društev je izdal Planinski ZBORNIK 1970 v katerem je prispevek Jožeta Boštica o zgodovini planinskega društa Rašica.

LETO 1973
Predsednik Slavko Čižman.

Planinsko društvo Rašica je registirano pri Planinski zvezi Slovenije. Sedež društva je v Šentvidu, Ljubljana, Celovška cesta 364 kjer je tudi pisarna za člane in mladince.

PD Rašica želi, da bi se del parcele št. 745/2 k.o. Rašica, na kateri stoji planinska postojanka, prenesel na na njega kot lastnika.

6.5. je bil sklenjen DOGOVOR med Cedilnik Francem, Rašica št. 17 in zastopniki PD Rašica, ki ga zastopajo Čižman Radoslav, predsednik društva, Orel Franc, gospodar in Čižman Lojze, tajnik društva. Cedilnik Franc je pripravljen podariti PD Rašica na parceli 745 zemljo na kateri stoji planinska koča v izmeri 900 m2 (devetsto) brezplačno.

Društvo je naročilo ljubljanskemu geodetskemu biroju delilni načrt za delitev parcele 745/2 gozd vpisane v vlož, štev. 21. ko.o. Rašica na Cedilnik Franc, Rašica 17.

LETO 1974
Predsednik Slavko Čižman

Občni zbor 24.3. v planinskem domu na Rašici ob 10 uri. Po zboru je bila planinska zabava. Upravni odbor je imel veliko članov, ki pa se sej niso udeleževali, zato je predsednik Slavko Čižman  predlagal, da je odbor manjši. V okviru društva je zelo uspešno deloval mladinski odsek po zaslugi Janija Beleta. Društvo je priredilo tudi več izletov in se udeležilo zimskih spominskih pohodov. V zimskem času smo organizirali planinska predavanja.

Pisarna PD Rašica je v društveni pisarni Turističnega društva Šentvid, Celovška 364. Člani, ki dežurajo vsak torek od 16-19 ure po dogovorjenem razporedu: Vida Aleš, Ivan Bohinc, Jani Bele, Ivanka Bevc, Lojze Čižman, Slavko Čižman, Franc Hvastja, Milan Jovanovič, Bojan Inkret, Boris Kapus, Franc Korelc, Zdravko Platiša, Jože Pavšer, Bogdan Rojc, Vera Strajnar, Marija Glajncer.

Ob obletnici požiga vasi Rašica smo 22. septembra organizirali proslavo pri planinskem domu na Rašici. Prošnjo za finančno pomoč za dograditev doma smo poslali v več podjetij kajti želimo urediti sanitarije, rezervarja za pitno vodo in še vrsto drugih opravil. V Prosvetnem domu v Gameljna smo organizirali več predavanj, ki se jih je udeležilo tudi do 100 obiskovalcev.

LETO 1975
Občni zbor  6.4. ob 10 uri v planinski postojanki na Rašici.Prisotnih je bilo 147 članov in gostov, za novega predsednika društva so izvolili Lojzeta Čižmana.

Na zboru je bil podan predlog, da se cesta od vasi naprej zapre za avtomobile, v vasi bi potem morali urediti parkirni prostor.

Na željo grupe občanov Bežigrada se ustanovi SEKCIJA s sedežem v Triglavski ulici št. 6. Predsednik sekcije je Lajovic Ivo.

19.10. je društvo priredilo proslavo ob 30 letnici osvoboditve in obletnice požiga vasi. Planinski dom je zgrajen zato so ga na proslavi svečano odprli. Predsednik Lojze Čižman se je vsem zahvalil za prispeveke in vsem tistim, ki so s prostovoljnim delom pomagali pri izgradnji doma.

Organizirali smo štiri predavanja z diapozitivi v Šentvidu in v Gameljnah ter planinsko razstavo v Vodicah.

PZS nam je poslala STATUT Planinske zveze Slovenije.

Društvena pisarna je v Domu Svobode v Šentvidu, Celovška 342, kjer je dežurstvo vsak torek od 16. – 19. ure. Z Krajevno skupnostjo Šentvid smo podpisali Najemno pogodbo za uporabo prostorov v Domu Svobode Šentvid.

LETO 1976
Na občnem zboru 21.3.1976, ki se je začel ob 10 uri v planinskem domu na Rašici so poročali o delu v letu 1975.

Otvoritev in pozdrav predsednik Čižman Lojze.

Delovno predsedstvo: Borut Knez – predsednik, in člana Čižman Sonja in Žumer Andrej. Za zapisnikarja je bila izvoljena Melita Mežnar, za overovatellja Aleš Miro in Bohinc Angela. V verifikacijski komisiji so bili izvoljeni: Grassi Oto, Koprivec Pepca in Požeg Bojan. V kandikaacijsko komisijo so bili izvoljeni: Lajovic Ivo, Pavšar Jože, in Sluga Alojz. Prisotnost na zboru 158 članov.

Dejavnost se je odvijala v:

  • Komisiji za izletništvo,
  • Za  markiranje poti,
  • Komisija za delo z mladino – Mladinski odsek načelnik Jani Bele, mentor Jože Pavšer
  • Propagandna komisija
  • Komisija za varstvo narave
  • Gospodarska komisija

Sprejeli smo nova Pravila društva. Sedež društva je v Ljubljani-Šentvid, Celovška cesta 443, p.p.7

Določili smo komisijo za prapor: Slavko Čižman, Jože Drolc, Ivo Lajovic, Vera Strajner.

19.9. je bila pri planinskem domu proslava v počastitev 35.letnice požiga vasi Rašica.

V društvu smo organizirali 8 potopisnih predavanj katerih se je udeležilo 900 članov.

Prostovoljno delo v društvu je bilo izvedeno s 341 osebami in 3545 delovnih ur.

Prejeli smo ZAHVALO od Krajevne skupnosti Ljubljana – Šentvid.

LETO 1977
Občni zbor 20.3. v planinskem domu na Rašici z običajnim dnevnim redom.

25.1. ustanovljen Alpinistični odsek PD Rašica.

Poslali voščilo Josipu Brozu Titu in prejeli zahvale.

Društvo je imelo 6 predavanj z udeležbo 600 članov. .

Različna društva in ustanove smo pismeno pozvali, da svojo naklonjenost do našega društva izrazijo v obliki spominskega traku ali žebljička na našem praporu.

PD RAŠICA vpis v register društev pri Sk. mesta Ljubljana: 29.7.1977 pod št. 586

PZS nam je poslala STATUT Planinske zveze Slovenije v katerem je spejela spremembe in dopolnitve.

Krajevni skupnosti Ljubljana – Šentvid smo poslali vlogo za dodelitev delovnih prostorov za dejavnost PD Rašica.

LETO 1978
20. jubilejni Občni zbor 19.3. v planinskem domu na Rašici.

Na predlog člana Zasavskih planinskih društev Draga Kozoleta in predsenika Lojzeta Čižmana sprejme OBČNI ZBOR PD Rašica sklep o pobratenju med PD RAŠICO in PD DOL pri Hrastniku. Prav tako Zbor pooblasti naš odbor, da začne z dogovori o pobratenju s PD SUTJESKA iz Zagreba. Pisni sklep Občnega zbora o pobratenju je naše društvo poslalo 28.3.l978. PD DOL pri Hrastniku in PD JNA SUTJESKA Zagreb.

Na proslavi, s kulturnim programom, smo 22. aprila v Prosvetnem domu v Gameljnah opravili Razvitje prapora. Spominske trakove je darovalo devet (9) organizacij, PZS ter MDO. Za praporščaka je izbran Ivan Bohinc. Našim zaslužnim članom, za izgradnjo planinske postojanke in za aktivno delo v društvu, smo podelili POHVALE in jubilejno značko 20 LET.

21.5. smo slovesno odprli planinski dom nato pa se je odvijal planinski tabor.

21.5. je bil VIII. planinski tabor pri planinskem domu na Rašici, ki sta ga priredila MDO in PD Rašica. Ob tej priložnosti je bila izdana brošura RAŠICA 1978 .

Izdali smo jubilejno značko društva ob 20 letnici delovanja našega društva.

Krajevna skupnost  Ljubljana-Šentvid nam je poslala SKLEP o dodelitvi-najemu sobe v Domu Svobode v Šentvidu, Celovška cesta 420.

V VGP HIDROTEHNIK na Slovenčevi 95 je ustanovljena planinska sekcija v slopu našega društva. Predsednik te sekcije je Roman Ščurk. Nova sekcija šteje 86 članov. Imajo tudi program izletov. (Zapisnik 3.7.98)

Uspešno sodelovanje med našim društvom in prijateljskim planinskim društvom DOL pri HRASTNIKU, smo 25.11. v planinskem domu na Gorah svečano počastili s POBRATENJEM in podpisi LISTINE  o nadaljnem medsebojnem sodelovanju. Listino so podpisali Jože Tušar, Paulič Toni in član PD Dol, Novotny Franc, Boris Kapus in Ivanka Bevc iz PD Rašica.

S PD JLA SUTJESKA iz Zagreba pa je dogovorjen datum o medsebojnem pobratenju.

Za leto 1979 smo izdali KOLEDAR PD RAŠICA Ljubljana, z našimi sponzorji.

LETO 1979
Občni zbor 11.2. v planinskem domu na Rašici.

25.2. smo podpisali LISTINO o pobratenju s JLA PD SUTJESKA v Vojnem Tuku v Gorskem kotarju. Listino sta podpisala predsednika društvev PD Sutjeska Žarko Alujevič in PD Rašica Lojze Čižman v prisotnosti večjega števila naših članov in sutješčanov.

PD Rašica je pripravila Delovni program srednjeročnega plana 1981-1985 in Sklep za realizacija.

Upravni odbor je imel 10 sej vsak prvi ponedeljek v mesecu v društveni pisarni v Šentvidu.

Z zavarovalnico Triglav Ljubljana imamo podpisano polico o zavarovanju planinskega doma na Rašici.

LETO 1980
Na občnem zboru 10.2. na Rašici so člani, na predlog UO,  sprejeli sklep, da naš planinski dom na Rašici nosi novi naziv – ime po rašiški četi, ki je bila ustanovljena v rašiških gozdovih.

11.11. sta se s KUPOPRODAJNO POGODBO pogodbeni stranki Cedilnik Jožefa, Rašica št.17 in Planinsko društvo Rašica Ljubljana – Šentvid, ki ga zastopa predsednik upravnega odbora Lojze Čižman sklenili, da prodajalka proda in izroča kupcu v njegovo takojšno last posest na parceli št. 745/4 – gozd v izmeri 812 m2 in zgradbo v izmeri 126 m2 z dovoljenjem, da se zanjo otvori nova vl. št. v isti k.o. (kupnino je prodajalka že prejela, glej POTRDILO).

11.12.Temeljno sodišče v Ljubljani je na podlagi kupoprodajne pogodbe izvršilo odpis parcele št. 745/4 in vpis te parcele v novo vl. št. 186 na ime Planinsko društvo Rašica.

Upravni odbor je imel 11 sej ob ponedeljkih vsak mesec.

Ob koncu leta smo izdali koledar na katerem je sodelovalo več sponzorjev.

LETO 1981
8.2. je bil 23.Občni zbor v planinskem domu na Rašici, kjer so člani upravnega odbora podali svoja poročila. Na osnovi poročil je Nadzorni odbor predlagal razrešnico upravnega  odbora, zbor pa je izvolil novo vodstvo. Predsednik Lojze Čižman je v svojem pet strani dolgem poročilu nanizal dogodke, ki so se dogajali, pohvalil je, pa tudi pograjal kjer je bilo potrebno. Kot dober predsednik in vizionar je v društveni dejavnosti pričakoval še velikod dela in  uspehov. V društvu je bilo včlanjenih 1.087 planincev in petletni program, ki ga je sestavil je predideval povečanje članstva pri cicibanih in mladincih.

Praznovali smo 40 letnico vstaje Slovenskega naroda, 40 letnico ustanovitve Rašiške čete in I.Kamniškega bataljona v katerem sestavu je bila tudi Rašiška četa.

Na proslavi s kulturnim programom 20.9. je bilo poimenovanje planinske postojanke na Rašici v: PLANINSKI DOM RAŠIŠKE ČETE. Organizatorji proslave so bili Občinske organizacije Zveze združen borcev NOV občin Ljubljana-Šiška, Ljubljana-Bežigrad, Domžal in naše planinsko društvo. Slavnostni govornik je bil Viktor Avbelj tedanji predsednik predsedstva Slovenije, ki je na pročelju planinskega doma odkril spominsko ploščo.

Poimenovanje planinskega doma na Rašici je bilo združeno z krajevnim praznikom Gameljne-Rašica in obletnico požiga vasi Rašica, obletnico ustanovitve Rašiške čete.

Ob tej priložnosti smo izdali spominsko značko z napisom PLANINSKI DOM RAŠIŠKE ČETE 20.9.1981.

Soglašamo s Statutom PZS in nazivov PZS, MDO naj bo le koordinator in ne pravna oseba.

S Krajevno skupnostjo Ljubljana-Šentvid smo sklenili pogodbo za najem poslovnega prostora v zgradbi Doma svobode Šentvid na Prušnikovi 99 za pisarniške potrebe.

LETO 1982
14.2. občni zbor v planinskem domu »Rašiške čete« na Rašici se je odvijal po običajnem dnevnem redu. Zbora so se udeležili tudi naši redni gostje – predstavniki planinskih društev in gasilskih društev ter turistično društvo Rašica – Gameljne.

Upravni odbor je imel v prostorih društvene pisarne v Šentvidu redne seje vsak prvi ponedeljek.

Koordinacijski odbor planinskih društev Občina Šiška je na sestanku, kateremu je prisostoval naš predsednik Lojze Čižman, poročal o delu v društvih, o določitvi kriterijev za delitev investicijskih sredstev vzdrževanja planinskih poti, o kriteriju za sofinanciranje PD s strani ZTKO.

Planinsko društvo Matica odbor za izgradnjo Kredarice nam poslal dopis v katerem poroča o uspehih in nalogah za izvedbo tega zahtevnega projekta. Naše društvo se je vključilo v ta projekt in s tem pomagalo pri izdradnji Triglavskega doma.

Pripravali smo koledar za leto 1983 z našimi sponzorji.

LETO 1983
13.2. jubilejni 25. redni Občni zbor v planinskem domu Rašiške čete.

Od PZS  smo prejeli PRIZNANJE za 25. letno delo.

Podelili smo tudi značke za vse prehojene poti.

Z Gradbenim podjetjem Bežigrad smo podpisali pogodbo za izdelavo rezervarja za pitno vodo pri planinskem domu na Rašici.

UO je na svoji seji 4.4. sprejel sklep, da je praporščak Ivan Bohinc njegov namestnik pa Franc Novotny.

24.4. je umrl naš bivši predsednik in dolgoletni član upravnega odbora Slavko Čižman. Pospremili smo ga na njegovi zadnji poti v Stožicah.

Koordinacijski odbor planinskih društev občine Šiška katerega čaln smo, je na 3. seji razpravljal o sofinancijarnju planinskih postojank, razdelitev sredstev za vzdrževanje planinskih poti in ostalo problematiko.

Društveno pisarno imamo v Domu svobode na Prušnikovi 99. Pisarna je doprta vsak torek od 17. – 19. ure.

14.11. je bila na Temeljnem sodišču v Ljubljani podpisana Služnostna pogodba med Juvan Antonom iz Rašice št.14 in Planinskim društvom Rašica. Služnost – postavitev vodovodnega betonskega rezervoarja ni časovno omejena, društvo ja za to dalo enkratno odškodnino. Juvan Anton dovoljuje vpis te služnosti v zemljiški knjigi.

V tisk smo dali koledar za leto 1984.

LETO 1984
26.2. redni letni občni zbor v domu Rašiške čete na Rašici

20.6. je umrl naš predsednik Lojze ČIŽMAN, 22.6. smo imeli žalno sejo za pokojnikom ter ga pospremili na njegovi zadnji poti v Stožicah.

2.7. je UO na svoji 7. redni seji sklenil, do bo do naslednjega občnega zbora v l.1985 v.d. predsednik Boris Kapus, podpredsednika pa Jože Paušer in Mira Djordjevič.

RS Mesto Ljubljana, Trubarjeva 5 smo poslali osnovne podatke o našem društvu.

Pripravili in izdali smo koledar za leto 1985 na katerem oglašajo tudi naši običajni sponzorji.

LETO 1985
27. letni občni zbor PD Rašica je bil v nedeljo 10.2. v planinskem domu na katerem smo člani društva enoglasno izvolilinovega predsednika BORISA KAPUSA.

Podan je bil predlog, da se po Slavkotu in Lojzetu Čižmanu, ki sta bila glavna pobudnika za izgradnjo novega planinskega doma, v čast in spomin  poimenuje soba v planinskem domu v »soba bratov Čižman«.

Ker PD Rašica nima napisane kronike UO na svoji redni seji 3.6. zadolži vse člane, da pripravijo gradivo za 30 letnico.

Z zavarovalnico TRIGLAV imamo podpisano polico o zavarovanju doma na Rašici.

LETO 1986
Redni letni občni zbor PD RAŠICA dne 9.2. na Rašici.

PZS je poslala STATUT in vzorec PRAVILA PLANINSKEGA DRUŠTVA, ki jih je pripravila na podlagi Statuta PZS in,  ki ga je sprejela na 17.redni Skupščini leta 1985.

Z enominutnim molkom smo na redni seji upravnega odbora dne  9.8. počastili spomin na umrlega, dolgoletnega člana našega društva Jožeta Pavšerja.

LETO 1987
Občni zbor v planinskem domu Rašiška četaa na Rašici je bil 8.2. ob 10 uri.

6.4. je UO na redni seji sprejel sklep o ustanovitvi ODSEKA ZA VARSTVO NARAVE.

Za prihodnje jubilejno leto smo pripravili koledar s novo sliko planinskega doma.

LETO 1988
30JUBILEJNI OBČNI ZBOR je bil 6.2. v domu Družbeno političnih organizacij v Gameljnah. Po kulturnem programu se je odvijal običajni dnevni red, nato pa so nekateri člani društva prejeli bronsto, srebrno ali zlato priznanja, ki ga je podelila Planinska zveza Slovenije. Prejeli smo tudi pisno Priznanje za večletno delo v planinskem društvu Rašica,  podelil ga je predsednik Boris Kapus. Drugo podelitev priznanj smo opravili 1.10. v našem domu, kjer so nekateri prejeli tudi priznanje za prehojeno pot po Kornatih.

Ob 30 letnem jubileju smo izdali značke v obliki priponke.

Meddruštveni odbor planinskih društev ljubljanskega območja in Planinsko društvo Rašica sta 5.junija priredila pri planinskem domu Rašiške čete 18.PLANINSKI TABOR s kulturnim programom ter prijetnim druženjem  planincev ob zabavni glasbi.

Ob tej priložnosti smo izdali začko, poštni žig s kuverto, plakat in kratko predstavitev društva.

Podprli smo finančno akcijo za postavitev spomenika Jakobu Aljažu v Dovjem in nakazali 50.000,00 dinarjev.

Izgubili smo našo dolgoletno članico PD Rašica, članico UO, tajnico in prijeteljico Miro Djordjevič – Šoba. Pospremili smo jo na njeni zadnji poti v Dravljah.

KS Ljubljana-Šentvid smo ob prazniku Krajevne skupnosti predlagali, da podeli priznanje našemu dolgoletnemu članu in predsedniku Borisu Kapusu za njegovo aktivno in uspešno delo v PD Rašica in ZTKO.

S Krajevno skupnostjo Ljubljana – Šentvid smo podpisali najemno pogodbo za pisarniške prostore dne 20.12.

LETO 1989
Občni zbor 12.2. v prostorih planinskega doma na Rašici.

RS Mestna geodetska uprava Ljubljana nam je dodelila hišno številko za planinski dom, ker sodimo v naselje Rašica, št. 50.

ZTKO Ljubljana je planinski dom Rašiške čete na Rašici št. 50 ovrednotila in na osnovi tega izračunala stopnjo letne amortizacije (2%).

Izdali smo koledar za prihodnje leto s večjim številom sponzorjev.

LETO 1990
Občni zbor 11.2. na Rašici v planinskem domu RAŠIŠKE ČETE.

Od naše dolgoletne članice Slavke Korošec smo se poslovili 2.3. na pokopališču Stožice.

Ob koncu leta smo izdali koledar za leto 1991.

LETO 1991
Občni zbor 10.2. v planinskem domu Rašiške čete na Rašici.

Podpredsednica društva je poročala, da je bilo leto precej težko za slehernega Slovenca, smo v samostojni Sloveniji, ki ji niso bile prizanešene osamosvojitvene teževe. Težavam smo klubovali tudi v PD Rašica kakor smo vedeli in znali. Predsednik je bil bolan, UO je vse tekoče zadeve reševal na sejah upravnega odbora, ki se je redno sestajal enkrat mesečno. Žal tudi v našem društvu beležimo osip članstva.

Delegat na Skupščini PZS je Irena Zalar.

Ob koncu koledarskega leta smo izdali koledar, ki smo ga kot ponavadi poklonili našim članom, sponzorjem in ljubiteljem našega društva ter planinskega doma.

LETO 1992
Občni zbor 9.2. ob 10 uri v planinskem domu na Rašici po običajnem dnevnem redu.

Delegat na Skupščini PZS je Irena Zalar.

Od Športne zveze Ljubljana smo prejeli STATUT.

Z zavrovalnico TRIGLAV imamo sklenjeno polico o zavarovanju doma na Rašici.

UO društva se je redno sestajal vsak prvi ponedeljek v mesecu in imel seje, ki so bile v glavnem sklepčne. Delo društva se je odvijalo v odsekih in komisijah po začrtanih programih.

LETO 1993
Občni zbor 14.2. ob 10 uri v planinskem domu Rašiške čete na Rašici, ki se je odvijal po očičajnem dnevnem redu. Ponovno smo izvolili za predsednika Borisa Kapusa.

Ta zbor je bil volilni zato smo poleg poročil tudi izbrali novo vodstvo UO.

Delegat na Skupščini  PZS je Irena Zalar.

Na 3. redni seji UO je bila vroča tematika pri članstvu UO. Nekateri prisotni  člani

so menili, da niso zadovoljni s članstvom ljudi, ki že nekaj let ne opravljajo tistega, za kar so bili izvoljeni. Konkretno gre to za g. Juvana (po domače Jagodic). Predsednika smo zadolžili, da g. Juvana pismeno povabi na enega naslednjih sestankov UO in se pogovori o sodelovanju v članstvu UO.

LETO 1994
Občni zbor 13.2. v planinskem domu na Rašici ob 10 uri z običajnim dnevnim redom.

Upravni odbor je imel redno svoje seje vsak prvi ponedeljek v mesecu. Delo društva se je odvijalo v odsekih in komisijah. Redno dejavnost društva smo finansirali z ostankom članarine, s sredstvi, ki smo jih pridobili s prostovoljnim delom, nekaj od enote za šport

Mesta Ljubljane del teh sredstev smo prispevali Športni zvezi Ljubljana za članarino. KS Šentvid nam za uporabo društvene pisarne zaračunava samo obratne stroške.

Delegat na Skupščini PZS je Irena Zalar.

Izgubili smo našega dolgoletnega člana PD Rašica, člana UO in načelnika markacistov Naceta Korošca, ki smo ga pospremili na pokopališče v Stožice.

LETO 1995
Občni zbor 12.2. ob 10 uri v domu Rašiške čete. Ker je bil občni zbor volilni smo, z javnim glasovanjem, izvolili novopredsednico PD Rašica Ireno Zalar. Dosedanji večletni predsednik Boris Kapus je izrazil željo, da zaradi zdravstvenih razlogov ne more več kandidirati za predsednika društva.

Z trgovskim podjetjem TRTA d.o.o. smo podpisali dogovor o prodaji blaga.

Z Zavorovalnico TRIGLAV smo podpisali zavarovalno POLICO o zavarovanju planinskega doma na Rašici.

Naš delegat na Skupščini PZS je Boris Kapus.

26.4.Zavod RS za statistiko nam je poslal OBVESTILO o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti. PD Rašica s sedežem na Prušnikovi 99 in matično številko.

Od PZS smo prejeli STATUT in Poslovnik skupščine PZS.

7.junija smo v planinskem domu Rašiške čete v dnevnem prostoru odprli KOT BRATOV ČIŽMAN v spomin in zahvalo Slavkotu in Lojzetu za njun osebni pečat našemu društvu.

Seje UO smo imeli vsak prvi ponedeljek v mesecu v naši društveni pisarni na Prušnikovi 99. Člani so se redno udeleževali sestankov na koncu pa smo članom čestitali za njihov rojstni dan.

V planinskem domu smo nabavili nerjaveče elemente za kuhinjo, zidani štedilnik in uredili klubsko sobo, ter kupili grasbeni stolp. Zamenjali smo okna v jedilnici.

Mestni občini Ljubljana, Služba za šport smo posredovali osnovne podatke o društvu.

Športna zveza Ljubljane, katere članica smo nam je poslala Poročilo o delu, članarino smo poravnali po merilih, ki jih je Zveza predpisala in prejeli finančna sredstva.

Vsem Osnovnim šolam v Ljubljani in okolici smo poslali dopis-vabilo, da ob športnih dnevih obiščejo Vrh Staneta Kosca in naš planinski dom.

Republika Slovenija je izdala Uradni list 20.10. v katerem je ZAKON o društvih. Zakon, ki so ga napovedovali že dalj časa je društvom prinesel spremembe in nove naloge.

LETO 1996
11.2. ob 10 uri v planinskem domu na Rašici je bil 38.občni zbor, ki se je odvijal po običajnem dnevnem redu. Poročlo o delu društva je podala predsednica Irena Zalar in vsi načelniki, blagajničarka Ivanka Bevc in Nadzorni odbor.

Občni zbor je soglasno sprejel PRAVILA PLANINSKEGA DRUŠTVA RAŠICA.

Na Skupščini PZS je naš delegat Boris Kapus.

Z Poslovni sistem MERCATOR smo podpisali POGODBO o prodaji blaga po sistemu cash & carry za tekoče leto.

Športni zvezi Ljubljana smo plačali članarino in prejeli finančna sredstva.

Mestna občina Ljubljana, Služba za šport nam je nakazala finančna sredstva za odpravo NILGIRI 96.

Naredili bomo teraso pod  domom zato smo opravili groba in fina zemeljska dela.

Inventurna komisija je popisala drobni inventar in osnovna sredstva v planinskem domu.

Z go. Cedilnik Jožefo iz Rašice, smo podpisali DOGOVOR o najemu parcele, ki se drži naše parcele pri planinskem domu na Rašici, za funkcionalne potrebe.

Izdali smo koledar za leto 1997.

LETO 1997
39. redni Občni zbor je bil 9.2. ob 10 uri v planinskem domu na Rašici. Poročila o delu v preteklem letu so članom PD podali predsednica, vsi načelniki, blagajničarka in Nadzorni odbor. Nadzorni odbor, ki je pregledal finančno poslovanje in delo UO je svoje ugotovitve predložil Občnemu zboru in predlagal razrešnico UO.

Člani Občnega zbora z javnim odločanjem izvolijo za predsednico društva Ireno Zalar in člane upravnega odbora po predloženem seznamu. Kot vedno tudi tokrat Zbor potrdi letno članarino pri PD Rašica, ki jo predlaga UO na predlog PZS.

Delegat na Skupščini PZS je Jože Lojk.

UO pooblasti predsednico Ireno Zalar in podpredsednika Borisa Kapusa, da v imenu društva odpreta dve tolarsko varčevalni knjižici z geslom pri LB.

AO PD Rašica praznuje 20. obletnico, občni zbor AO je bil 19.4. v planinskem domu, kjer se je zbralo večje število alpinistov in gostov ter proslavilo jubilej.

Z Anapurno d.o.o. smo podpisali pogodbo o medsebojnem poslovnem sodelovanju.

Gorska reševalna služba je UO PD obvestila o zaskrbljujočem povečanju števila nesreč v gorah, zato je izdala »Gornikov svetovalec«, ki ga nam je poslala v obveščanje članov.

Z Poslovni sistem MERCATOR d.d. smo podpisali pogodbo o prodaji blaga po sistemu Cash & Carry za leto 1997.

PZS je v Obvestilih v posebni številki podala PD osnutek VODILA pri delu PZS in planinskih društev.

Radio HIT iz Domžal je v soglasju s PD Rašica postavil manjšo anteno na razgledni stolp in kot odškodnino naročil in plačal več kot potrebno vzdrževanje Stolpa, ki ga je opravilo gradbeno finančni inženirig EDUPPS iz Zagorja ob Savi (izvajalec je HIT-u dal večletno garancijo za dobro opravljeno delo).

Mestna občina Ljubljana Služba za šport nam je poslala INFORMATOR o športnih organizacijah, organih in članstvu v Ljubljani.

Mestni občini Ljubljana Služba za šport smo posredovali osnovne podatke o našem društvu ter Športni zvezi Ljubljana plačali predpisano članarino.

Republika Slovnija, Upravna enota Ljubljana, Sektor za upravne notranje zadeve, Oddelek za javni red izdaja na zahtevo Planinskega društva Rašica, Ljubljana, Prušnikova 99, ODLOČBO: v register društev se pod zaporedno št. 653 vpiše PD RAŠICA. Kot zastopnik društva se vpiše Irena Zalar.  

Statistični urad RS nam je 12.12.1997 poslal novo številko o identifikaciji in razvrstitivi po dejavnosti.

Inventurna komisija za popis drobnega inventarja in osnovnih sredstev opravi popis v sestavi Podlogar Jaka, Veleberi Majda in Menard Metka.

Pri domu smo položili iz lesenih železniških tramov stopnice, na teraso pod domom pa  betonske tlakovce.

Na predlog predsednice se je UO odločil, da bomo organizirali v jubilejnem letu 1998 planinski tabor MDO Ljubljana. 20.11. in 18.12. je imel sestanek pripravljalni odbor za izvedbo 28. planinskega tabora, pretehtal  in določil je  vse potrebne oblike delovanja. Predsednik odbora je Jože Lojk.

22.3. je Planinska zveza Slovenije sprejela PRAVILNIK o delu častnega sodiča; 7.11. PRAVILNIK o izobraževanju, kategorizaciji, registraciji vodnikov; 13.12. sprejme PZS PRAVILNIK o upravljanju, poslovanju in opremi planinskih koč. Vse previlnike nam je PZS poslala v našo uporabo.

Izdali smo KOLEDAR za prihodnje jubilejno leto 1998 z znakom PD Rašica v katerem je napis 40 LET.

LETO 1998
40. JUBILEJNI OBČNI ZBOR 8.2. ob 10 uri je bil v planinskem domu Rašiške čete na Rašici. Zbora se je udeležilo 188 članov in predstavniki planinskih društev. Začel se je z kulturnim programom, ki so ga izvedli člani našega AO PD Rašica,  s spremljavo citer končal pa z recitacijo članice Mari Ščavničar. Člani PD RAŠICA so od predstavnika PZS Stanka Jakija prejeliPriznja in častne znake (bronasti, srebrni) PZS za večletno delo v planinski organizaciji. Člani UO so na zboru poročali o  delu v preteklem letu: predsednica Irena Zalar, vsi načelniki, blagajničarka in Nadzorni odbor. Po podanih poročilih so v razpravi pozdravili in nam čestitali k jubileju naši dolgoletni prijatelji.

Ovestila PZS št. 5 so v rubriki Novice poročale o našem jubilejnem zboru in o delu društva  v preteklem letu.

Naš delegat na Skupščini PZS, v Celju je Jože Lojk.

Z Anapurno d.o.o. smo podpisali pogodbo o medsebojnem poslovnem sodelovanju.

Z MERCATOR d.d. smo podpisali kupoprodajno pogodbo za leto 1998.

MDO PD Ljubljana je pripravila PREDLOG organiziranosti v PZS – VODILA.

Sej Plenuma MDO se redno udeležuje naš delagat Jože Lojk, ki poroča o delu MDO na sejah UO Rašica.

Za planinski dom smo nabavili nov točilni pult, na spodnji terasi pa nove mize in klopi.

V spodnjih prostorih smo dve sobi počistili, prepleskali, delno opažili ter ju spremenili v prijazni gostinski sobi.

Za naše člane in druge planince smo pripravili nove majice in klobučke, ki nosijo znak PD RAŠICA s povdarkom na 40 LET.

Pripravljalni odbor za izvedbo 28. tabora je imel več sestankov (15.1., 19.3., 14.4., 16.4., 11.5.,) na katerih je obravnaval tekoče delo in problematiko, ki nastaja pri oblikovanju programa in same izvedbe TABORA. Na prvem sestanku je bil prisoten  tudi predsednik MDO Stanko Jaki.

Športna zveza Ljubljane nas obvešča o članarini za tekoče leto in druge informacije.

Športna zveza Ljubljane nam sporoča informacijo o licenci za prevoze v cestnem prometu.

24. 5. je bil 28. PLANINSKI TABOR pri našem planinskem domu na Rašici. Za nas je bil to že tretji tabor MDO PD Ljubljana, prvi 1978 in drugi 1988 in tokrat 1998 ob 40. letnici obstoja in delovanja našega društva. Planinski tabor smo popestrili z kulturnim programom, srečolovom in prijateljskim druženjem planincev ob živi glasbi.

Za obveščanje smo izdali plakat ter pismeno obvestili  vse pomembnejše medije v Ljubljani in okolici. Predsednik organizacijskega odbora Jože Lojk je v sodelovanju z člani društva pripravil vsa potrebna dela za nemoteno delovanje tabora.

Za kulturni program je poskrbela Marija Gale, uradni snemalec in fotograf Cveto Naglič. Vsi člani, ki so v dežurni ekipi v planinskem domu pa so poskrbeli za jedačo in pijačo. Veliko članov se je osebno potrudilo za čimvečje število dobitkov za srečolov, ki so ga prizadevne članice društva uspešno izpeljale.

5.4. je UO na svoji redni seji sprejel SKLEP, da odločno nasprotuje vsakršnemu posegu na vrhu Staneta Kosca in v bližini našega doma (zaradi informacije o gradnji objekta ob stolpu).

Imenovana je Inventurna komisija za popis drobnega inventarja in osnovnih sredstev v sestavi: Stojan Ilič predsednik in člana Janez Rosulnik in Bojan Pervanje.

Zavod za šport Slovenije predstavlja športno – rekreativni program katerega se udeležujemo po naših možnostih. Mestna občina Ljubljana, Agencija za šport pa je pripravila akcijo Pot okoli Ljubljane in kontrolni kartonček za vpis žigov na kontrolnih točkah. O obeh dejavnostih smo obvestili naše člane.